دانلود کتاب Interaction Design and Complex Animations

دانلود کتاب Interaction Design and Complex Animations

تومان

تعداد صفحات کتاب: 69

سایز کتاب: 6MB

توضیحات

سرفصل های کتاب:

The Age of Modern Interaction Design…… 7

The Nature of Interaction Remains the Same….. 7

Modern Interaction Design Techniques…… 11

A New Perspective on Usability……. 13

Thinking Beyond the Now….. 17

10 Free IxD Tools & Resources………. 19

Immersive Interaction Design Techniques……. 21

Animation & Transitions……… 21

Interactive Narrative (“Webgraphics”)…….. 24

Micro Interactions…….. 27

Layering Effects…… 30

Thinking Beyond the Present……. 33

Animations In Web UI Design: The Past, Present, and Future……. 35

The Past: Roots in Traditional Animation…… 36

The Present: The Role of Animation in Web Design…… 41

The Future: Up-and-Coming Web Animation Trends…… 48

10 Additional Free Resources and Tools ………53

9 Modern Uses for Animation in Web UI Design……….. 55

Galleries and slideshows……… 56

Form fields or calls to action………. 57

Navigation and menus……… 58

Page motion……. 59

Backgrounds……… 60

Loading…….. 61

Scroll Animation……. 63

Hover….. 65

Animated photography…….. 66

Conclusion……… 68


مشخصات کتاب

دانلود کتاب Interaction Design and Complex Animations

  • نویسنده: احسان صفری
  • برچسب:
  • دسته بندی:
  • تاریخ انتشار: 1398/09/03
  • تعداد کامنت: 0
  • به اشتراک گذاری: